Doneret i

Hvilken betydning har forældres livsstil for deres børns helbred?   

Resultater fra endnu ikke udgivne studier peger på, at forældres sundhedstilstand i høj grad påvirker barnets helbred. For fædrene gælder det, at deres helbred og livsstil ved selve befrugtningstidspunktet anviser barnets helbred.  

Man ved allerede, at mødres fedme og graviditetsdiabetes kan udløse metaboliske forstyrrelser i børnene, mens fædrenes påvirkning af børnene stort set ikke er belyst af forskningen. Forskerne bag dette projekt har foretaget undersøgelser på området, og deres endnu ikke offentliggjorte data viser, at børnenes helbred i høj grad påvirkes af fædrenes helbred og livsstil på undfangelsestidspunktet. Det skyldes, at der gennem mandens sæd sker en overførsel af risikoen for at udvikle metaboliske sygdomme, hvis manden har et dårligt helbred og en usund livsstil.     

Desuden viser undersøgelser, at vi mennesker kan påvirkes helt tilbage af vores bedsteforældres livsstil. Dvs. at selv hvis vi fører en sund livsstil, er vi modtagelige over for udviklingen af metaboliske livsstilssygdomme, hvis vores forældre eller bedsteforældre har levet usundt. 
Det handler om, at måden vi mennesker lever på, påvirker vores kønsceller (sæd- og ægceller), og det er dem, der skaber et kommende barns fænotype. Fænotypen er de karaktertræk, et individ udviser; det er et samspil mellem gener og miljøpåvirkninger. Dermed bliver barnet modtagelig overfor udviklingen af metaboliske forstyrrelser, hvis deres forfædre har ført en såkaldt fedmefremkaldende livsstil, selvom de ikke selv lever usundt.  

Dette projekt vil arbejde videre med at undersøge effekten af metabolisk sygdoms epigenetiske arv gennem farmakologiske og genetiske studer i f.eks. museforsøg. Konkret vil projektet bl.a. teste, om behandling af overvægtige hanmus med anti-fedme og anti-diabetiske præparater kan forbedre den metaboliske kontrol i deres afkom og dernæst teste sædbiopsier fra overvægtige mænd for at se, om de viser lignende effekter som i museforsøgene.    

Projektets resultater vil være af stor betydning for den danske folkesundhed og samfundets omkostninger til behandlings af klinisk fedme, da man med undersøgelsens data vil kunne klarlægge, hvilke skadelige effekter fædre kan overføre til deres børn, samt hvordan man kan mindske disse. 

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig