Doneret i

Skyldes den høje dødelighed blandt hjerteklappatienter, at de tilbydes operation for sent?

Et forskningsprojekt vil nu undersøge, om det vil ændre noget, hvis hjerteklappatienterne opereres på et tidligere tidspunkt, end det på nuværende tidspunkt er tilfældet.

Hjerteklapsygdommen aortastenose er hyppigt forekommende i den danske befolkning, og desværre ser det kun ud til, at der bliver flere og flere tilfælde. Det stigende antal danskere med denne hjerteklapsygdom ser ud til at skyldes den tilsvarende stigende middellevealder samt mangel på forebyggende foranstaltninger.

På trods af, at lægerne følger både internationale og nationale retningslinjer i forbindelse med sygdommen, har patienter med aortastenose øget sygelighed og dødelig, hvis man sammenligner med resten af befolkningen. Det er muligt, at en af hovedårsagerne hertil er, at patienterne tilbydes hjerteklapoperationer for sent.

Dette projekt ønsker derfor at undersøge effekten af at operere hjerteklappatienterne tidligere. Forskerne håber med undersøgelsen at kunne give svar på, om en tidlig operation kan mindske sygelighed, dødelighed og sikre bedre livskvalitet for patienterne. Det er en omfattende undersøgelse, der først vil være svar på om 10 år. Men viser hypoteserne sig at stemme overens med forskningsresultaterne, vil det betyde, at hjerteklappatienters øgede risiko for sygelighed og dødelighed kan mindskes, hvis de opereres tidligt i forløbet.        

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig