Forskning

Ansøgning om donation til forskningsprojekt

Vil du søge donation til et forskningsprojekt? Så læs mere her på siden.

I 2024 er ansøgningsfristen for alle ansøgninger tirsdag d. 2. juli 2024 kl. 12.00.

Sådan søger du

Hvem kan søge? 

Alle danskbaserede cvr-registrerede institutioner, organisationer, foreninger og faglige miljøer, der har behov for midler til at virkeliggøre værdiskabende projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, er meget velkomne til at søge.  

Den hovedansvarlige for projektet skal være på minimum lektor-niveau eller tilsvarende. 

Den ansvarlige forsker eller projektleder, der har fået støtte fra "danmark", kan først søge om yderligere donation til samme eller et andet projekt i det år, hvor den støttede del af projektet afsluttes. 

Der kan ikke søges af  

 • Privatpersoner 

 • Bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Sygeforsikringen "danmark" 

 • Bestyrelsesmedlemmers og ansattes ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet eller den ansatte kan drage fordel af en bevilling  

 • Medlemmer af Sygeforsikringen "danmark"s repræsentantskab kan ikke modtage donationer til egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere.  

 • Medlemmer af forskningspanelet kan ikke søge eller være medansøger defineret ved en person, der modtager støtte. Panelmedlemmers kolleger og samarbejdspartnere er velkomne til at søge. I så fald vil ansøgningen blive behandlet inden for rammerne af de gældende habilitetsregler. 

Rammen for ansøgninger under Sundhedsdonationer er brede, men der er også projekter der ligger uden for ’danmark’s formål med Sundhedsdonationer.   

"danmark" støtter ikke

 • Formål, der ligger uden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse 

 • Formål med kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer 

 • Privatpersoner, herunder rejse- og studielegater 

 • Projekter der primært består af indkøb af materialer (eks. grejbanker, fitnessudstyr mv.) 

 • Formål med tilbagevirkende kraft. Det vil sige "danmark" støtter ikke afsluttede, men gerne igangværende og kommende aktiviteter. 

 • Politiske formål og religiøst funderede aktiviteter, herunder indsatser, der har til formål at undersøge konsekvensen af politiske beslutninger.  

 • Formål, hvor omdrejningspunktet er sociale forhold.  

 • Formål, hvor omdrejningspunktet er interne organisatoriske forhold eller indsatser relateret til arbejdsmiljø og organisering af sundhedsvæsenet. 

 • Forskning i lægemidler hvor patentet ikke er udløbet. 

 • Drift af projekter, hvor der dermed ikke er potentiale for bæredygtig/holdbar drift efter endt projektperiode med Sundhedsdonation / Almindelige driftsmidler, der gør organisationen afhængig af permanent støtte fra ”danmark" efter projektets afslutning 

 • Projekter som ikke har noget vidensmæssigt lærings- og spredningspotentiale, altså hvor værdien udelukkende ses i en afgrænset målgruppe, der er direkte involveret i projektet.  

 • Projekter hvor formålet ligger inden for rammerne af kommunalt og regionalt ansvar, udvikling og drift 

I skal indsende jeres ansøgning i "danmark"s ansøgningsportal.

Ansøgningen oprettes via det digitale ansøgningsskema på ansøgningsportalen. Der er en række oplysninger, som skal gives, så det anbefales at gå ind på ansøgningsportalen i god tid før ansøgningsfristen. Det kan give jer et samlet overblik over, hvilke oplysninger I skal forberede. I kan ligeledes finde mere information herunder. 

Når I har oprettet en profil på portalen, får I adgang til ”Min side”. Herfra skal I vælge, hvilken af de tre donationskategorier, I vil søge inden for. Når I klikker på den valgte kategori, bliver I sendt direkte videre til ansøgningsskemaet. 

De felter, der er markeret med *, skal udfyldes. 

Det er muligt at bladre i ansøgningsskemaet, og I behøver ikke udfylde hele ansøgningen på én gang. Undervejs kan I gemme en kladde af ansøgningen på ansøgerprofilen. I finder den gemte kladde på ”Min Side” under fanen ”Kladder”.  

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, og bilagene er færdigbearbejdede, skal det hele indsendes elektronisk via ”send”-knappen på sidste side af ansøgningsskemaet.  

Når ansøgningen er sendt, modtager I en kvitteringsmail samt jeres ansøgning som et pdf-dokument. På ”Min Side” i ansøgningsportalen finder I en oversigt over, hvilke dokumenter I har indsendt og muligheden for at sende og modtage e-mails i relation til ansøgningen.   

I forbindelse med indsendelse af ansøgningen vil I blive bedt om at give samtykke til, at de oplysninger, I indsender, må behandles af "danmark". Alle ansøgninger behandles konfidentielt og i overensstemmelse med gældende GDPR-regler. 

Sammen med ansøgningsskemaet skal I indsende et cv på de ansvarlige og centrale personer i projektet, en projektbeskrivelse, en tidsplan samt et projektbudget.  

Ansøgningen kan være på dansk eller engelsk, dog skal den populærvidenskabelige beskrivelse være på dansk. Dokumenterne skal uploades i pdf-format, og der appelleres til læsevenlighed i valg af fontstørrelse og linjeafstand. 

CV 

Cv´er for projektansvarlig og alle medansøgere skal uploades som ét samlet PDF-dokument. Medansøgere defineres som forskere, der modtager støtte i projektet. 

Cv for projektansvarlig maksimalt må fylde to sider og vedlægges en publikationsliste med de 20 vigtigste publikationer. Der skal desuden vedlægges et cv for medansøgere, som maksimalt hver må fylde 1 side samt en publikationsliste. 

Publikationslisten skal angive det totale antal artikler og H-index. For den projektansvarlige skal de udvalgte artikler angives med journal impact factor. Her kan den senest publicerede impact factor for tidsskriftet angives.  

Cv skal være på dansk eller engelsk 

I ’danmark’ er vi optaget af at give så mange som muligt mulighed for at søge donationer under Sundhedsdonationer. Vi ønsker at modtage ansøgninger, der afspejler jeres viden om, hvad der er brug for i ambitionen om et sundere Danmark. Som I kan se på sundhedsdonationer.dk er spændet af tidligere donationer bredt funderet, og det er vigtigt for ’danmark’.  

Projektbeskrivelsen må maksimum fylde 7 A4-sider inklusive tabeller og fodnoter, men ekskl. litteraturliste. 

Projektbeskrivelsen skal som minimum indeholde kort, præcis og fyldestgørende information om:  

 • Hvad handler projektet om, og hvad er formålet med projektet – det skal være tydeligt, hvad I ønsker at opnå, og hvorfor netop det foreslåede i jeres optik er det rette til at opnå formålet.  

 • Hvad er projektets hovedaktivitet(er) – det skal stå tydeligt frem, hvad jeres projekt konkret vil indeholde, eksempelvis antal og type aktiviteter, forventet deltagerantal mv.  

 • At målgruppen står tydeligt frem – det skal stå tydeligt, hvem jeres målgruppe er, og også meget gerne hvor stor (den potentielle) målgruppen er. Vi lægger vægt på, at målgruppen er bred og af en vis størrelse.   

 • Gevinst og værdi – det skal beskrives, hvordan projektet kommer målgruppen til gode. 

 • Projektets organisering – herunder hvem de ansvarlig(e) personer er, og hvilke eventuelle samarbejdspartnere, der indgår i projektet, herunder både offentlige og private 

 • Opfølgning – det skal beskrives, hvordan I løbende i projektperioden forholder jer til opfølgning og læring, så I tilpasser jeres projekt efter de indsigter, som viser sig og dokumenterer den værdi, projektet skaber.  

 • Særligt for forskningsprojekter:  

  • Hvad er de vigtigste videnskabelige spørgsmål i projektet? 

  • Hvilken nyhedsværdi har projektet i forhold til tidligere forskning?

Tidsplanen for projektet skal give et overblik over, hvilke aktiviteter som indgår i projektet, og hvornår de finder sted.  

Projektet skal påbegyndes senest i løbet af 2025, og den del af projektet der finansieres af en eventuel Sundhedsdonation kan tidligst påbegyndes 1. januar 2025. 

Ansøgningen skal indsendes med et budget for projektet, hvori det tydeligt fremgår, hvordan det ansøgte beløb bliver anvendt. Budgettet skal afspejle projektets forventede omkostninger for tidsplanens aktiviteter. Det skal være tydeligt, hvordan budgettet fordeler sig for hver fase/aktivitet, og hvem der får støtte i projektet ved, at organisationer/personer nævnes ved navn. Hvis personen endnu ikke er ansat, noteres det i budgettet, hvorefter pågældendes navn kan indsendes efter rekruttering. 

Forventer I at gøre brug af eksterne kompetencer i projektet, eksempelvis konsulentvirksomhed, reklame-/kommunikationsbureau, evalueringsvirksomhed eller andet, skal det fremgå tydeligt af budgettet, herunder hvem de eksterne aktører er ved firmanavn/navn.  

Budgettet for hele projektet skal angives i ansøgningen, og der skal indsendes ét samlet budget for hele projektperioden. 

"danmark" dækker udgifter til: 

 • Direkte løn til personer, der aktivt bidrager til projektet. Indeholdt i lønnen er bruttoløn + evt. pension og feriepenge jf. gældende overenskomst for personen. Løn under sygdom dækkes i alt 5 dage, efterfølgende dage refunderes ikke.  

 • Driftsudgifter relateret til projektets gennemførelse, dvs. dokumenterbare omkostninger i form af fakturaer mm. 

 • It-udstyr op til 30.000 kr. totalt i perioden. 

 • Kongresdeltagelse til personer, der skal præsentere på kongressen op til 20.000 kr. totalt i perioden  

 • Tuition fee (studieafgift) for en ph.d.-studerende i tre år 

 • Overheadomkostninger med op til 5 % af det samlede ansøgte beløb, som udbetales løbende Der skal i så fald redegøres for, hvordan overheadomkostningerne kan henføres til projektet.  

"danmark" dækker ikke udgifter til: 

 • Ophold i udlandet. 

 • Rejser.  

 • Restaurantbesøg, repræsentationsmiddage eller – arrangementer. 

 • Golden Open Access.  

Der er mulighed for at uploade op til to ekstra bilag. Disse bilag vil fungere som supplerende information, men de vil ikke indgå i bedømmelsen af ansøgningen, og de vil ikke nødvendigvis blive læst. 

Foretager I ændringer i budgettet, er det nødvendigt at fremsende revideret budget og få det godkendt, for at donationen fortsat er gældende. Ændringerne kan vedrøre udskiftning af personer/organisationer involveret i projektet eller en anden prioritering af midlerne. 

Du vil som en del af ansøgningen blive bedt om at svare på en række faktuelle oplysninger om ansøgerorganisation, fagområde, tema for projekter mv. Disse oplysninger anvender vi i "danmark" til løbende at have overblik på tværs af ansøgninger og donationer, da det er vigtigt for os at fordele donationsmidlerne bredt. 

I vil modtage en bekræftelse på jeres ansøgning kort tid efter, I har indsendt den.  

I nogle tilfælde vil I blive bedt om at indsende supplerende informationer til vurdering af ansøgningen.  

I vil modtage endeligt svar på jeres ansøgning via ansøgningsportalen i løbet af december 2024, uanset om I modtager en donation eller ikke. 

Ansøgningerne vil blive vurderet på sammensætningen af projektets kvalitet og projektgruppens kvalifikationer, herunder: 

 • Ansøgningens kvalitet, herunder at: 

  • At projektets formål har bred sundhedsfaglig og samfundsmæssig interesse og dermed gavn  

  • At det vurderes sandsynligt, at der gennem projektet kan etableres effekt for målgruppen og overordnet samfundsmæssigt 

  • At projektets formål er enkelt og kan kommunikeres og forstås  

  • For forskningsprojekter at de lever op til almindelig videnskabelig standard, forskningshøjde og excellence.  

  • Ansøger og projektansvarliges kvalifikationer for at gennemføre projektet, supplerende det organisatoriske set up, samarbejdsrelationer samt øvrige projektdeltageres kvalifikationer 

  • Det ansøgte beløb er realistisk og balanceret i forhold til projektets omfang, karakter, varighed, udgifter til eksterne ressourcer og de potentielle gevinster 

  • Ansøgningens opfyldelse af "danmark"s generelle retningslinjer og krav 

Forskningsansøgninger vil blive vurderet med hjælp fra et forskerpanel.  I finder navne på forskerpanelet her

Det er "danmark"s bestyrelse, der træffer beslutning om alle donationer. 

Vi har desværre ikke mulighed for at give begrundelse for et eventuelt afslag.  

Hvis jeres projekt bliver udvalgt til støtte fra "danmark", vil I modtage et elektronisk donationsbrev, hvoraf det vil fremgå, hvilket beløb vi støtter med, og hvordan I får udbetalt beløbet. Som donationsmodtager skal I underskrive og følge de aftalte vilkår i det tilsendte donationsbrev.  

"danmark"  vil meget gerne dele projektets erfaring og resultater med medlemmer og andre interesserede, så derfor vil vi årligt indhente jeres tilbagemelding på, hvordan det er gået med projektet. Information om projekterne deler vi på sundhedsdonationer.dk 

 Vi vil også bede jer dokumentere, at donationen er anvendt i henhold til ansøgningen ved at aflægge regnskab med revisorerklæring og redegøre for de centrale resultater af donationen.  

Har du spørgsmål til Sygeforsikringen "danmark"s sundhedsdonationer, kan du kontakte Anja Thyssen på ath@sygeforsikring.dk eller telefon 33 46 22 21.